ЗМІНИ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВОДОЮ РІЗНОЇ ЯКОСТІ

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування 67
УДК 631.4; 631.674.6
Рябков С.В., к.с.-г.н., ст.н.співр., Усата Л.Г., Усатий С.В.,
Тетьоркіна О.Є., Павелківський О.В. (Інститут гідротехніки і меліорації
НААН, м. Київ)
ЗМІНИ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ КРАПЛИННОГО
ЗРОШЕННЯ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВОДОЮРІЗНОЇ ЯКОСТІ
Викладено результати досліджень щодо змін фізичних та фізико-
хімічних показників різних типів ґрунтів після десятирічного впливу
краплинного зрошення плодових насаджень водою різної якості.
Ключові слова: краплинне зрошення, ґрунти, плодові насадження,
якість поливної води, фізичні та фізико-хімічні показники.
The results of studies of physical and some physical-chemical parameters
changes of different soil types after a decade influence of different water
quality drip irrigation on fruit plantations are presented.
Key words: drip irrigation, soils, fruit plantations, water quality, physical and
physical-chemical parameters.